...

Regulamin Selfie Station

Każdy z odwiedzających ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu oraz stosować do zapisów w nim zawartych. Wchodząc do „Selfie Station” zwanego niżej – „muzeum” akceptujesz poniższy regulamin. Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie “Selfie Station” zwanym niżej organizatorem są:Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin; NIP PL946-21-83-910.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Selfie Station jest to miejsce, gdzie odwiedzający mogą wykonać zdjęcia oraz filmy na własny użytek przy unikalnych scenografiach, rekwizytach oraz scenach iluzji.
 2. Każda osoba przed udaniem się do muzeum powinna sprawdzić aktualne informacje o godzinach i terminach otwarcia muzeum, a także o ewentualnych ograniczeniach dostępności atrakcji w dniu planowanego przyjazdu.
 3. Ze względu na wielkość przestrzeni muzeum i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w obiekcie. W związku z powyższym organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w przypadku przekroczenia limitu osób.
 4. Maksymalny czas zwiedzania obiektu wynosi do 60 minut. W przypadku wyrażenia chęci przedłużenia czasu zwiedzania należy skonsultować to z obsługą obiektu i ewentualnie dokupić bilet
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany scenografii bez uprzedniego informowania o tym.
 7. W celu zachowania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany.
 8. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Targi Lublin S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pozostawionego w szatni mienia. W przypadku  zagubienia  klucza od szafki w szatni lub  jego  uszkodzenia zwiedzający ponosi koszt wymiany zamka, który wynosi 20 zł.

§ 2 Osoby niepełnoletnie

 1. Osoby nieletnie w wieku poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie za zgodą i pod stałą opieką rodziców lub ich opiekunów prawnych, bądź osób wskazanych w § 3 ust. 3 regulaminu. Personel muzeum nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad niepełnoletnimi.
 2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
 3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich regulaminu.
 4. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 3 Grupy zorganizowane

 1. Grupa zorganizowana – grupa uczestników licząca minimum 15 osób, dla których zakupu biletów na wydarzenie dokonał jeden nabywca.
 2. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany pouczyć podopiecznycho treści niniejszego regulaminu.
 3. Grupy zorganizowane muszą przebywać pod stałą opieką opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich regulaminu.

§ 4 Zasady obowiązujące w przestrzeni “Selfie Station”

 1. Niezmiernie ważne jest dla nas zachowanie dobrej atmosfery, bezpieczeństwa i porządku w muzeum, dlatego na terenie Selfie Station zabronione jest:
 • Wnoszenie i spożywanie wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia, w tym również gumy do żucia, środków odurzających i innych używek,
 • Palenie papierosów i e-papierosów,
 • Wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
 • Korzystanie z przestrzeni muzeum przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odurzające. Obsługa ma prawo zabronić wstępu do muzeum i korzystania z atrakcji osobom, u których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Bieganie w przestrzeni muzeum,
 • Niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się w przestrzeni muzeum,
 • Wsiadanie na jednorożca.
 • Wieszanie się na eksponatach zamocowanych do ścian, zdejmowanie oraz przestawianie dekoracji.
 • Wprowadzanie zwierząt,
 • Zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym zwiedzającym,
 1. Robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów przez zwiedzających dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez innych zwiedzających, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
 2. Wykonywanie wszelkiego rodzaju sesji komercyjnych czy jakiekolwiek lokowanie produktu jest odpłatne i wymaga osobnej zgody organizatora. W celu jej uzyskania zapraszamy do kontaktu mailowego: d.kulik@targi.lublin.pl lub telefonicznego: 797 970 238.
 3. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz) prosimy o zmianę obuwia przed wejściem do atrakcji.
 4. Wystrój oraz rekwizyty są własnością Targów Lublin S.A. Prosimy o nie niszczenie elementów scenografii i wyposażania. Za spowodowane szkody odpowiada sprawca, a w przypadku nieletnich ich prawny opiekun.
 5. Za uszkodzenie lub zniszczenie elementów dekoracyjnych obowiązuje kara w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
 6. Pobyt w muzeum osób zachowujących się agresywnie w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudniających korzystanie z atrakcji innym zwiedzającym lub wywołujących zakłócenia porządku publicznego i nie stosujących się do regulaminu lub poleceń obsługi może zostać skrócony bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów za bilet wstępu na wydarzenie.
 7. Właściciel muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie przestrzegających regulaminu.

§ 5 Bilety wstępu

 1. Nabywca dokonując zakupu biletu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z atrakcji zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Rodzaje biletów i ich ceny, a także krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów określa cennik, publikowany na stronie selfiestation.pl oraz udostępniony przy kasie Selfie Station.
 3. Bilet umożliwia wstęp do przestrzeni muzeum w dniu i o godzinie oznaczonych na bilecie.
 4. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do przestrzeni muzeum i korzystania z atrakcji w czasie 60 minut.
 5. Zakup biletu zniżkowego związanego z określonym wiekiem uwarunkowany jest uprzednim okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek zwiedzającego.
 6. Bilet można zakupić w kasie muzeum lub poprzez stronę tobilet.pl/selfie-station.html W kasie można dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą płatniczą.
 7. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu on -line zgodnie z art. 38 ust. Prawa Konsumenta. Jest możliwość zmiany daty wstępu, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed datą planowanej wizyty.
 8. Zakup biletu do muzeum oraz wydarzenie specjalne w przestrzeni muzeum jest równoznaczne z akceptacją możliwości wykorzystania Państwa wizerunku przez organizatora – dotyczy udostępnienia zdjęć na stronie selfiestation.pl oraz profilach organizatora w social mediach (tj. Facebook, Instagram, TikTok).
 9. Personel muzeum może odmówić sprzedaży biletu osobie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującej się agresywnie.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. Organizator wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, to przed zakupem biletów online prosimy o kontakt z obsługą muzeum.
 12. Bilet online otrzymany na podany adres mailowy należy wydrukować lub pobrać do pamięci telefonu, tak aby móc okazać go pracownikom muzeum w celu weryfikacji przy wejściu do obiektu, gdzie zostanie odczytany kod kreskowy biletu, uprawniający do korzystania z obiektu.
 13. Voucher nie jest biletem i nie upoważnia do wstępu na teren wystawy muzeum. Należy go wymienić na bilet wstępu na konkretną datę i godzinę. Można wykorzystać go w okresie 180 dni od daty zakupu. Voucher nie podlega zwrotowi.

§ 6 Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą elektronicznego zakupu biletu lub jakości świadczonych usług w terminie do 14 dni roboczych od daty zdarzenia.
 2. Reklamację można złożyć mailowo na adres reklamacje@tobilet.pl lub przy stanowisku kasowym w obiekcie muzeum. W reklamacji należy wskazać przyczynę jej składnia, podać numer biletu lub numer rezerwacji oraz dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres email).
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje oraz za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego.
 5. Nabywca ma prawo dokonać zwrotu biletu oraz żądać zwrotu jego kosztu w przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie organizatora. Zwroty za bilety zakupione zarówno w kasie biletowej, jak i online odbywają się przelewem na wskazane konto bankowe w ciągu 30 dni roboczych po okazaniu dowodu zakupu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@targi.lublin.pl
 3. Obiekt muzeum jest objęty monitoringiem. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych, którymi są ochrona osób oraz mienia na terenie Selfie Station jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza ograny ścigania oraz sądy.
 5. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 6. Jako osoby zarejestrowane na monitoringu mają Państwo prawo żądania: sprostowania danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO, usunięcia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO, dostępu do danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO, przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 7. Przysługuje Państwu, w zakresie dotyczących Państwa danych osobowych, prawo wniesienia skargi w zakresie ich przetwarzania do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie dostępny zarówno na stronie internetowej jak i przy kasie biletowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy okolicznościowe.
 3. Regulamin wszedł w życie z dniem 15.09.2022 r.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy dobrej zabawy

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.